راهنمای اعتبار بخشی

  • راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش و واحد های بیمارستان مهرگان:

بخش آزمایشگاه۱۰۶_۴۳۳_۵۷_Laboratory

بخش اورژانس۱۰۶_۴۳۳_۸۸_Emergency

بخش بستری(اطفال)۱۵_۱۰۲_۵۰_Pediatrics

بخش بستری(جراحی)۱۰۶_۴۳۳_۶۴_Surgery

بخش بستری(داخلی)۱۰۶_۴۳۳_۹۹_Internal Medicine

بخش بیهوشی و اتاق عمل۱۰۶_۴۳۳_۲۶_Anesthesia

واحد بهبود کیفیت۱۰۶_۴۳۳_۱۶_Quality Improvement

بخش تصویربرداری۱۰۶_۴۳۳_۷۷_Radiology

بخش خدمات استریلیزاسیون ۱۰۶_۴۳۳_۷_CSSD

بخش طب انتقال خون ۱۰۶_۴۳۳_۴۱_Blood Transfusion

بخش مدیریت دارویی۱۰۶_۴۳۳_۵۲_Medication Management

بخش مراقبت های ویژه نوزادانNICU

بلوک زایمان۱۰۶_۴۳۳_۹۹_Obstetrics

حقوق گیرنده خدمت۱۰۶_۴۳۳_۲۸_Patient Rights

کمیته های بیمارستانی۱۰۶_۴۳۳_۲۰_Committee

واحد آتشنشانی۱۰۶_۴۳۳_۶۵_Fire fighting

واحد بهداشت حرفه ای۱۰۶_۴۳۳_۲۹_Occupational Health

واحد بهداشت محیط۱۰۶_۴۳۳_۹۸_Environmental Health

واحد تاسیسات ۱۰۶_۴۳۳_۳_Facility

واحد تدارکات۱۰۶_۴۳۳_۱۶_Procurements

واحد تغذیه۱۰۶_۴۳۳_۵۳_Nutrition

واحد رختشویخانه۱۰۶_۴۳۳_۸۶_landry

واحد ساختمان۱۰۶_۴۳۳_۹۷_Building

واحد فناوری اطلاعات۱۰۶_۴۳۳_۸۴_Information Technology

واحد کنترل عفونت۱۰۶_۴۳۳_۸۲_Infection Control

واحد مدارک پزشکی۱۰۶_۴۳۳_۹۱_Medical Record

واحد مدیریت پرستاری۱۰۶_۴۳۳_۹۲_Nursing Management

واحد مدیریت پسماندها۱۰۶_۴۳۳_۲۴_Waste Management

واحد مدیریت منابع انسانی۱۰۶_۴۳۳_۲۴_Waste Management

واحد مدیریت و رهبری۱۰۶_۴۳۳_۹۸_Management and Leadership

واحد مهندسی پزشکی۱۰۶_۴۳۳_۹۶_Medical Engineering

چک لیست خود ارزیابی بخش و واحد های بیمارستانی:

مدیریت منابع انسانی ۱۵_۱۰۲_۶۸_Human_Resource

کنترل عفونت ۱۵_۱۰۲_۶۵_Infection_Control

لنژری ۱۵_۱۰۲_۷۵_landry

آزمایشگاه ۱۵_۱۰۲_۸_Laboratory

بخش بستری(داخلی) ۱۵_۱۰۲_۲۸_Internal__Medicine

مهندسی پزشکی ۱۵_۱۰۲_۰_Medical__Engineering

مدیریت پسماندها Waste Management

بخش بستری(جراحی) Surgery

رادیولوژی Radiology

بهبود کیفیت Quality Improvement

تدارکات Procurements

بلوک زایمان Obstetrics

بخش بستری(اطفال) Pediatrics

حقوق گیرنده خدمت Patient Rights

بهداشت حرفه ای occupational health

تغذیه Nutrition

مدیریت پرستاری Nursing Management

NICU  NICU

مدیریت دارویی Medication Management

مدارک پزشکی Medical Record

مدیریت و رهبری Management and Leadership

فناوری و اطلاعات IT

آتشنشانی  Fire fighting

تاسیسات Facility

بهداشت محیط Enviromental health

اورژانس Emergency

CSR CSSD

کمیته های بیمارستانی Committee

ساختمان building

بانک خون Blood Transfusion

اتاق عمل و بیهوشی Anesthesia

نحوه پیاده سازی کتاب راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان:

  • نحوه تدوین برنامه استراتژیک:

Strategy Management_Mums       WS

  • پرونده پرسنلی:

فرم اطلاعات فردی فرم مشخصات پرسنل

قالب شرح وظایف شرح وظایف

  • لیست کارکنان:

فرم لیست پرسنل لیست پرسنل

لیست نوبت کاری شبانه روزی هر ماه  برنامه نوبت کاری