صفحه اصلی

این بیمارستان در استان خراسان رضوی ( مشهد مقدس- شهرک غرب ) واقع گردیده است. بخشهای مختلف بیمارستان در۳ طبقه قرار گرفته است. در این مرکز فعالیتهای تخصصی و فوق تخصصی با مدرنترین تجهیزات ومجرب ترین پزشکان و کارکنان در محیطی صمیمی ودر عین حال جدی بطور شبانه روزی انجام میگردد با توکل به خداوند متعال ودر سیر تحقق سیاست‌های کلی کشور ووزارت درمان وآموزش پزشکی مصمم هستیم که:

۱ –  درعرصه فعالیت به دنبال توسعه دانایی –  دانش وفناوری ایجاد رضایتمندی – رعایت حقوق بیماران وکارکنان و خادم درکاهش درد ها وآلام انسانها باشیم

۲-  باایجاد محیط امن وآرام توام باصداقت وصمیمیت بتوانیم باهزینه مناسب بعنوان محبوبترین مرکز درمان و مراقبت شناخته شویم

اهداف درخط مشی کیفیت:

ارتقاء کیفیت سطح خدمات درمانی و مراقبتی وسنجش های دوره ای

ارتقاء سطح اعتماد و رضایت بیماران

ارتقاء سطح ایمنی بیمار

افزایش دقت وکنترل سطح جمع آوری مستندات و مدارک پزشکی

افزایش نسبت منابع به مصارف بیمارستان

افزایش کارایی تجهیزات وساختمان ازطریق شناسایی تجهیزات وابنیه فرسوده